Privacyverklaring

Hoe gaan wij met jouw privacy om?

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij Kick-Sports kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om met u te kunnen communiceren bij calamiteiten en voor het financieel afhandelen van uw lidmaatschap.

 

De plichten van Kick-Sports
Kick-Sports Oudehaske is in de persoon van Ehsan Momenzadah volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor de ledenadministratie
  • voor doelmatig beheer en beleid;

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Wanneer u uw lidmaatschap bij Kick-Sports beeindigd worden uw gegevens door ons uit de administratie verwijderd.

 

UW RECHTEN ALS BETROKKENE:

U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Privacybeleid en Cookiegebruik op de website.

Welke gegevens verzamelt deze website van u en hoe gaan wij met die gegevens om?

Kick-Sports Oudehaske is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Contactgegevens verantwoordelijke
Ehsan Momenzadah
Haskertille 4
8465SM OUDEHASKE

info@kick-sports.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij verwerken via de website enkele persoonsgegevens door het gebruik maken van een inschrijf / aanmeldformulier.
Via deze formulieren kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten alsook ook uw rekening nummer wanneer u een online machtiging aan ons af geeft.

Het verstrekken hiervan is vrijwillig en wij zullen hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen en de machtiging kan ook in persoon aan je overhandigd worden.

Wij gebruiken geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar onze Facebook en Instagram pagina

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij via de webstite verwerken
Onze website ontvangt je adresgegevens, bankrekening en handtekening (digitaal) wanneer je gebruik maakt van onze digitale machtiging.
Deze gegevens worden versleuteld verzonden.
Wanneer u lid wordt van kick-sports vragen wij u middels een automatische incasso uw maandelijkse betaling te voldoen.
Dit formulier kunt u ook van ons ontvangen in persoon.

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u desondanks toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@kick-sports.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag via onze website gegevens verwerkt worden
Wij verwerken via de website gegevens voor de volgende doelen:

  • Om vragen van u te kunnen beantwoorden
  • Om u de gelegenheid te geven uzelf in te schrijven voor een proefles of aan te melden voor lessen.
  • Om u online als lid in te kunnen schrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens die verzamelt zijn via de website bewaard worden
Wij bewaren persoonsgegevens verkregen vanuit deze website twee weken op onze server. Binnen die tijd nemen wij  contact met u op en afhankelijk van onze correspondentie en afspraken worden de gegevens vervolgens offline door ons bewaard.
Na deze veertien dagen worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

Onze ledenadministratie wordt apart van deze website gevoerd.

Google analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd. Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, don wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg!

 

Gegevens verkregen via de website inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wij willen u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende paginas.

Hoe wij onze website beschermen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@kick-sports.nl

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Foto’s en beeldmateriaal

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn afkomstig uit eigen archief, zijn van BliiD fotografie , teKiek webdesign of zijn betrokken via RawPixel.com of Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Wanneer wij foto’s gebruiken waarop personen herkenbaar in beeld zijn hebben wij de betreffende perso(o)n(en) daarvoor om toestemming gevraagd.
Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@kick-sports.nl zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken alleen analytische en enkele technische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Kick-Sports spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze websit. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Kick-Sports, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Kick-Sports 

error: Kopiëren is niet toegestaan